Vzdělávací obsah

Přihlášení uživatele

S5 Registrace

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.

Vzdělávání učitelů

Učitelé mají k dispozici on-line metodiky a on-line kurzy, kde se seznámí se záměrem a obsahem projektu. Získají bohaté metodické materiály do vyučovacích hodin pro následnou práci se žáky.

 

Vzdělávání žáků a studentů

Projekt zasahuje cílovou skupinu žáků a studentů ve věku, kdy se mnozí mohou setkávat s ohrožujícími riziky, jako je například sázení. Vzdělávání žáků a studentů probíhá formou výukových programů za účasti odborných lektorů, školních projektů a projektových dnů, vzdělávání v hodinách etické, rodinné nebo občanské výchovy, případně v samostatných seminářích a formou interaktivní postupové soutěže a on-line aktivit na internetu.

 

Vzdělávání žáků se zaměřuje na:

·         rozvoj osobnosti žáků - zodpovědné rozhodování, dovednosti pro řešení situací, schopnost odolávat tlakům okolí, vrstevníků nebo médií, porozumění sobě samému a druhým

·         reálné příklady, příběhy, témata a modelové situace

Prožitkovou formou žáci absolvují aktivity, přibližující reálné situace ze života, vyžadující spolupráci týmu, hledání řešení, rozhodování se, následnou prezentaci názorů a reflexi

·         rozvoj právního vědomí - právo a zákony v ČR, principy lidských práv a demokracie, systém veřejné správy

·         rozvoj znalostí a vědomostí o zákonech, vyhláškách a nařízení pro kursové sázení platné v ČR, historii sázení ve světě a u nás, společenský přínos i rizika sázení

 

Cílem tohoto vzdělávání je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku.

 

·         s posílenou duševní odolností vůči stresu, negativním zážitkům, vlivům médií a vrstevníků

·         schopné dělat samostatná a odpovědné rozhodnutí s přiměřenými sociálně psychologickými dovednostmi

·         schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc pro řešení problémů

·         podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek

Tím projekt Rubikon přesně koresponduje se Strategií prevence sociálně patologických jevů, vydané MŠMT ČR.